Gebruiksvoorwaarden Familiemanifest.be

 

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.familiemanifest.be! Deze website is een realisatie van publiq vzw (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op onze Website kunt u het informatie opzoeken over het Familiemanifest. U hoeft zich hiervoor niet te registreren. Wenst u echter het manifest te ondertekenen, vragen we u bij ondertekening de naam van uw organisatie, uw functie en uw naam in te voeren. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring Familiemanifest [http://www.familiemanifest.be/privacy].

3. Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. Intellectuele eigendom

Al het tekst- en beeldmateriaal op Familiemanifest.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan publiq vzw of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft publiq vzw u schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dient u Familiemanifest.be altijd op te nemen in een bronvermelding, samen met het beeldmerk van de Website en eventuele namen van rechthebbenden. Bij toekenning van het recht op datagebruik ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5. Aansprakelijkheid

publiq vzw kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website. Voor zover als de wet het toelaat, kan publiq vzwl dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Wanneer er een vermoeden is van onjuiste of onrechtmatige informatie die wordt gepubliceerd op familiemanifest.be, behoudt publiq vzw zich het recht deze informatie offline te halen. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6. Wijzigingen

publiq vzw kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 25/09/2018.

7. Contact

Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via privacy@publiq.be of het telefoonnummer 02/551.18.70.

8. Geschillen

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

Good practice

Wees mobiel.

M-Museum in Leuven zet zich in om een zo toegankelijk mogelijke plek voor elke bezoeker te zijn. En daarvoor gaan ze zelfs tot buiten hun muren.

publiq vzw, 2020 | Ontwerp door Statik | Contact | Gebruiksvoorwaarden | Privacyvoorwaarden | Cookies